Dù lạnh run vẫn cố vượt sông nuôi chữ

Dù lạnh run vẫn cố vượt sông nuôi chữ