Nhọc nhằn cõng con nuôi chữ

Nhọc nhằn cõng con nuôi chữ